Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 2. Contractant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Geurts, Webdesign en Development een Overeenkomst heeft gesloten ongeacht de vorm van deze Overeenkomst (Mondeling of wel schriftelijk).
 3. Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van Contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Geurts, Webdesign en Development op grond waarvan Geurts, Webdesign en Development Diensten aan Contractant levert.
 6. Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.
 7. Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Geurts, Webdesign en Development gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Geurts, Webdesign en Development verrichtte handelingen.
 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Geurts, Webdesign en Development, een door Geurts, Webdesign en Development gestuurde offerte, het indienen van een opdracht via bij kennismakingsgesprek , dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Geurts, Webdesign en Development en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Geurts, Webdesign en Development en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Geurts, Webdesign en Development gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Geurts, Webdesign en Development zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Geurts, Webdesign en Development niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs prijsopgave zijn alleen geldig bij het geheel afnemen van de beschreven diensten.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt Geurts, Webdesign en Development gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Geurts, Webdesign en Development van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Geurts, Webdesign en Development niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Geurts, Webdesign en Development. Geurts, Webdesign en Development behoudt het recht bij het niet voldoen van het overeengekomen bedrag om de website en/of software offline te halen tot volledige betaling is gedaan, met daarbij komende activatie kosten á € 55,00 euro.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Geurts, Webdesign en Development aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per maand vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 7. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt 45 dagen voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Geurts, Webdesign en Development altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener incassobureau Graydon, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 10. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door het incassobureau Graydon vastgesteld en kan geen beroep gedaan worden op Geurts, Webdesign en Development om deze kosten te verlagen of te ontzien.
 11. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Geurts, Webdesign en Development wordt hierbij uitgesloten.
 12. Alle prijzen die gebruikt worden door Geurts, Webdesign en Development, dan wel mondeling, website, reclame of offerte zijn ten alle tijden excl. BTW.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Geurts, Webdesign en Development mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Geurts, Webdesign en Development omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Geurts, Webdesign en Development zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Geurts, Webdesign en Development de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Geurts, Webdesign en Development is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Geurts, Webdesign en Development zijn inbegrepen, dan zal Geurts, Webdesign en Development hier gesteld termijn voor zorgdragen.
 4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Geurts, Webdesign en Development zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Geurts, Webdesign en Development. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen als in overeenkomst het aantal minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service. Deze tegoeden zijn maximaal 3 maanden geldig en zullen daarna komen te vervallen. Voor dat de opgebouwde tegoeden worden gebruikt zullen eerst die maandelijkse tegoeden worden gebruik waarna de opgebouwde tegoeden worden gebruikt.
 5. Geurts, Webdesign en Development is verantwoordelijk voor back-ups van de website mits opdrachtgever een website/webshop pakket heeft afgesloten en zal aldus overeenkomst verantwoordelijk zijn voor het aantal back-ups als vermeld. Back-ups worden steeds 30 dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een back-up rekent Geurts, Webdesign en Development aan opdrachtgever kosten door.
 6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Geurts, Webdesign en Development steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of betere kwalificaties.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Geurts, Webdesign en Development het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Geurts, Webdesign en Development zijn verstrekt, heeft Geurts, Webdesign en Development het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Indien door Geurts, Webdesign en Development of door Geurts, Webdesign en Development ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Geurts, Webdesign en Development gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Geurts, Webdesign en Development Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het akkoord gaan mondeling of wel ondertekenen van een overeenkomst met Geurts, Webdesign en Development, het indienen van een opdracht, mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is 2 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van 1 jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Servicecontracten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van 1 jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Geurts, Webdesign en Development kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Geurts, Webdesign en Development gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Geurts, Webdesign en Development heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Geurts, Webdesign en Development niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Geurts, Webdesign en Development zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Geurts, Webdesign en Development kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 7. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
 8. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, zonder mededeling hiervan aan Geurts, Webdesign en Development, dan brengt Geurts, Webdesign en Development hiervoor een fee van €250,- excl. BTW in rekening.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. Geurts, Webdesign en Development rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
 4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website, dit concept kan naar wens van de opdrachtgever nog aangepast worden.
 5. (7) dagen na goedkeuring van het concept wordt de website opgeleverd.
 6. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever hier bericht van dan wel mondeling en/of via mail de opleveringsfactuur zal ook bij dit bericht verzonden worden.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Geurts, Webdesign en Development, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Geurts, Webdesign en Development daartoe bevoegd.
 2. De door Geurts, Webdesign en Development bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Geurts, Webdesign en Development.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Geurts, Webdesign en Development te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Geurts, Webdesign en Development van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Geurts, Webdesign en Development sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Geurts, Webdesign en Development ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Geurts, Webdesign en Development voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Geurts, Webdesign en Development zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Geurts, Webdesign en Development te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Geurts, Webdesign en Development in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Geurts, Webdesign en Development is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Geurts, Webdesign en Development kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. Geurts, Webdesign en Development is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Geurts, Webdesign en Development ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. Geurts, Webdesign en Development maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Geurts, Webdesign en Development is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaam registratie of anderen waarop Geurts, Webdesign en Development geen invloed kan uitoefenen.
 9. Geurts, Webdesign en Development is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Geurts, Webdesign en Development doorgevoerd.
 10. Geurts, Webdesign en Development is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registratie.
 11. Geurts, Webdesign en Development is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Geurts, Webdesign en Development aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Geurts, Webdesign en Development maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Geurts, Webdesign en Development is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Geurts, Webdesign en Development vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Geurts, Webdesign en Development. Geurts, Webdesign en Development is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever tenzij anders vermeld in servicecontract.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Geurts, Webdesign en Development gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Geurts, Webdesign en Development kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Geurts, Webdesign en Development en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. Geurts, Webdesign en Development kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Geurts, Webdesign en Development heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Geurts, Webdesign en Development puur administratief of voor afgenomen diensten worden gebruik (zoals contactformulieren voor website of drukwerk) De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, of gerechtelijk bevel.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Geurts, Webdesign en Development verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of gerechtelijk bevel.